Når endte Norges krig? 5 forslag.

10.6.1940:

Norge inngikk avtale om total kapitulasjon 10.6.1940. Den tyske tekst levner ingen tvil, og i følge avtalen er det den som gjelder. I følge Haagkonvensjon IV angående lover og regler om landkrig av 18.10.1907, ratifisert av Norge 19.9.1910 står i artikkel 35, kapitel IV at en inngått kapitulasjon må respekteres samvittighetsfullt av begge parter. Kapitel V handler om våpenhviler. Uansett kapitulasjonsavtale gjelder Art. 42: Et område anses okkupert når det er under kontroll/autoriteten til den fiendtlige hær.

Bestemte Kongen og regjeringen seg for å fortsette krigen utenfor landets grenser i juni 1940? Først hadde de forordnet kapitulasjon, der det het:

”Alle norske stridskrefter legger våpnene ned og forplikter seg ikke å gripe til våpen igjen mot Det tyske Rike eller dets allierte så lenge den pågående krig varer.” Som følge av dette ble norske offiserer satt fri fra tysk krigsfangenskap ved å gi sitt militære æresord på at de ikke ville fortsette å kjempe mot Tyskland og dets allierte.

Kongen sa fra London16.6.40: ”Jeg vil herfra sammen med Regjeringen efter beste evne ta hånd i de mange administrative, finansielle og politiske saker, som vi kan føre frem. Vi vil våke over den betydningsfulle del av Norge som ennu er fri, nemlig vår handelsflåte, og se til, at det norske flagg stadig skal vaie på alle hav.” Kongen nevnte ikke militær virksomhet.

Den samme dagen var Terboven i Kirkenes og heiste Hakekorsflagget i den eneste leiren med norske soldater, som et tegn på at de sto under tysk kommando.

8.5.1945

Da kapitulerte tyskerne i Norge, men ikke til nordmenn, som hadde vært ute av krigen i nærmere 5 år. General Andrew Thorne sendte 8.5.1945 en delegasjon på 17 offiserer ledet av brigader R. Hilton som landet på Fornebu og reiste til tyskernes hovedkvarter på Lillehammer der han mottok tyskernes kapitulasjon fra general Franz Böhme. Thorne kom til Norge sammen med kronprins Olav 13.5.1940 sammen med 30 000 mann. I strid med regjeringen Nygaardsvolds ønsker regjerte Thorne Norge i en ny okkupasjon. Fordi Norge ikke hadde vært krigførende og derfor ikke alliert, fikk ikke Norge krigsbytte. Derfor ble bl.a. mye ammunisjon dumpet utenfor norskekysten den sommeren.

7.6.1945

Den 7. juni 1945 gav Thorne tilbake makten til den hjemvendte kong Haakon VII.

13.7.1951

Den norske regjeringen vedtok ensidig å oppheve krigstilstanden mellom Norge og Tyskland 13.7.1951. Norge fikk igjen diplomatisk representasjon med Vest-Tyskland. Da var også etterkrigsoppgjøret over, der man for hver enkelt måtte påstå at de forsto, eller ”måtte forstå”, at Norges krig fortsatte også etter at Norge kapitulerte 10.6.1940. Det var nødvendig for å påvise subjektiv skyld.

3.10.1990

Norges ensidige fredsslutning ble bare erklært i forhold til Vest-Tyskland (Forbundsrepublikken Tyskland) som ble opprettet 23.5.1949. Norge inngikk aldri noen formell fredsavtale med Øst-Tyskland (Den Tyske Demokratiske republikk) som ble opprettet 7.10.1949. Derfor varte kan hende Norges krig med Øst-Tyskland til Øst-Tyskland ble forent med Vest-Tyskland 3.10.1990.

IC Stridsklev

Reklamer