Quisling: Forslag til fredsavtale høsten 1939

                               Utkast til avtale om våpenstillstand

Den britiske, den franske og den tyske regjering, drevet av et like ønske om å gjøre slutt på krigens ulykker, har for det øyemed oppnevnt sine befullmektigede representanter,

nemlig:

Det tyske rike………………………………………………………………………………….

Hans britiske majestets regjering………………………………………………………………

Den franske republikks regjering……………………………………………………………….

Hvilke, etter å ha utvekslet sine fullmakter, er blitt enige om følgende artikler:

Artikkel 1.

Alle fiendtligheter opphører umiddelbart fra alle parters side på alle fronter, til lands, til sjøs og i luften, og denne våpenstillstanden fortsetter inntil fredsslutning, hvis den ikke oppsies med 10 (ti) dagers varsel.

Artikkel 2.

Den britiske og den franske regjering foranlediger at våpenstillstanden også blir gjennomført av deres allierte stater og styrker, nemlig de britiske dominions, India, Irak og de polske og tsjekkiske stridskrefter. (i eksil).

Artikkel 3.

Innen ……. møtes befullmektigede utsendinger fra hver av de kontraherende parter i …………. til fredsforhandlinger.

Artikkel 4.

Som basis for forhandlinger foreligger følgende forhandlingsgrunnlag:

1). De tre parter er enige om å slutte fred uten erobringer og krigserstatninger og om å samarbeide, i fredelig forbund, på menneskehetens felles verk. De vil i fellesskap la utarbeide og kunngjøre i videst mulig utstrekning en prinsipiell erklæring om de grunnsetninger som det mellomfolkelige liv må baseres på og som de tre parter vil iaktta som en grunnlov for sin virksomhet.

2). For å gi bevis på sitt oppriktige ønske om å forene de britiske, franske og tyske folk ved tillitens og vennskapets bånd, samtykker den tyske regjering i å la gjenopprette flåteavtalen av…………….. mellom Storbrtannia og Tyskland og videre i å anerkjenne ukrenkeligheten av de britiske og franske riker, samt påny å understreke anerkjennelsen til de mellom Tyskland og til disse riker liggende land, altså Nederland, Belgia, Luxemburg og Sveits.

3). For på sin side å gi et bevis for det samme ønske om tillit og vennskap, erklærer den britiske og franske regjering Versailles-traktaten for ikke lenger bestående.

Alternativ A: og samtykker i å gi tilbake til Tyskland de tidligere tyske kolonier som de og deres allierte holder som mandater for Folkenes Forbund.

Alternativ B: idet dog Tyskland frafaller alle krav på sine tidligere kolonier mot å tilsikres nødvendig tilgang på råstoffer fra britiske og franske kolonier ved konsesjoner, ved næringsfrihet for tyske statsborgere i disse områder, eller på annen måte.

4).Den britiske og den franske regjering anerkjenner den av det Tyske Rike opprettede polske stat som den nye polske nasjonalstat med de grenser og de avtaler som er bestemt mellom Tyskland og Polen.

5). Böhmen og Mähren får fritt herredømme over sine egne statsinstitusjoner og anerkjennes som tsjekkisk nasjonalstat, men forblir i forbund med det tyske rike, likesom Tyskland skaffes en betryggende garanti for at landet ikke får anledning til å slutte seg til noen militær gruppe med fiendtlig innstilling likeoverfor Tyskland.

6). Den britiske, franske og tyske regjering skal umiddelbart etter fredsslutningen innkalle en alminnelig konferanse av alle stater til å fastsette klare og effektive forpliktelser vedrørende tillatte og forbudte våpen.

7). Det anerkjennes at alle makters flagg skal nyte likhet og fullstendig uavhengighet på havet og der skal på partenes initiativ umiddelbart etter fredsslutningen innkalles en alminnelig konferanse av alle stater til å utarbeide forslag til en rettsordning på havet.

8). Partene er enig om å samarbeide om en internasjonal ordning av det jødiske problem.

9). I tilfelle at noen av de tre parter angripes av en eller flere andre stormakter, forplikter de tre parter seg til å gjøre felles sak mot angriperen (angriperne). De samme bestemmelser fastsettes ved en spesiell forsvars- og sikkerhetstraktat som samtidig regulerer utstrekningen av de kontraherende parters krigsrustninger.

10). For etterhånden å fjerne hindringer for en frihandel, nedsettes en spesialkomite av representanter for de tre land for å forhandle om gjensidige toll-lettelser med det formål – å få avsluttet en fullstendig tollunion mellom de tre riker, hvori bør gis anledning til andre land å inngå

11). Det nedsettes likeledes en annen kommisjon til å behandle valutaspørsmålet for å oppnå et samarbeid i valutaproblemer som kan sikre at valutaen i de tre riker holde så vidt mulig stabil i forhold til verdien av varer og tjenester, samtidig som til enhver tid søkes stillet til disposisjon for næringslivet de fornødne driftsmidler til å hindre arbeidsløsheten. Det tilstrebes herunder å få lagt grunnlag til en mulig senere total valutaunion mellom de tre riker, hvori det bør gis anledning til andre land å delta.

12) De tre kontraherende parters statsborgere gis samtidig samme rett til å leve og arbeide innenfor de enkelte land som vedkommende lands egne statsborgere.

13). Nærværende tremaktsavtale kan med de kontraherende parters samtykke utvides til å omfatte andre europeiske stater og de britiske dominions med en føderalisering av Europa for øye.

14). For ytterligere å fremme denne utvikling som kan føre folkene ut av den nuværende lovløse tilstand og skape fred i Europa og verden, vil de 3 regjeringer innby hver enkelt europeisk stat og de britiske dominions til å velge ti representanter til en kongress som trer sammen i ……… (tid, sted) og har i oppdrag å utarbeide en konstitusjon for et europeisk samvelde som skal forelegges hver enkelt stat til godtagelse eller forkastelse ved folkeavstemning.

15). Likeledes vil den britiske og franske regjering umiddelbart meddele Folkeforbundet at de akter å forlate det nuværende forbund og de tre parter inviterer umiddelbart etter fredsslutningen de ledende stater i verden til å drøfte en ny folkeforbundspakt, men med utelatelse av alle forpliktelser som praktisk erfaring har vist ufruktbare, således som artiklene 10 og 16 (sanksjonsparagrafene) m.fl. og som hindrer forbundet fra å bli et universalt folkenes fredsforbund. +

Artikkel 5

Nærværende avtale om våpenstillstand trer i kraft umiddelbart etter at den er undertegnet.

Reklamer