Var regjeringen Nygaardsvold lovlig i 1940 og senere?

Regjeringen Nygaardsvold påsto at den var lovlig frem til den ble avløst i 1945.

Finnes det grunner til å betvile det?

1:Stortinget denne regjeringen gikk ut fra, var valgt for stortingsperioden 1936-39. I § 54 i Grunnloven bestemtes at stortingsperiodene var 3 år. Det var grunnlovsmessig vedtatt to ganger å forlenge stortingsperioden til 4 år.  Det ble imidlertid oppfattet nærmest som et statskupp at Stortinget av 1936 valgt for perioden 1936-39 i april 1938 forlenget sin egen periode, og utsatte valget til 1940 (senere til 1945). 17.januar 1940 stilte Sig. Jacobsen fra Samfunnspartiet spørsmål om Stortinget fortsatt var lovlig valgt. Var Stortinget ulovlig i januar 1940, var også regjeringen som utgikk fra den ulovlig.

2: En regjering kan i følge internasjonal lov ikke regjere fra eksil. Den 12.4.1940 kom Kongen, Kronprinsen og en del av regjeringen til grensen til Sverige ved tollstasjonen Lillebo på Drevsjø. Der ringte utenriksminister Koht sin folkerettslærde svenske kollega Günther, og spurte om de kunne få oppholde seg i Sverige, og evt. forlate Sverige når de ønsket. Koht fikk følgende svar:1: Konungen jämte följeslagare er naturligtvis välkomna til Sverige. 2:Statsmaktens befogenheter kan enligt folkrätten ej utövas på utländsk territorium. 3: Svenska regjeringen vil ej på förehand giva garantier beträffande återresa.

Dette var vel også en takk for sist fra 1905. I følge dette mistet regjeringen sin myndighet 7.6.1940

3: Det Administrasjonsrådet og senere regjeringer i okkupasjonstiden gjorde, var å forsøke å arbeide til fordel for nordmenn og det norske samfunn til tross for at okkupasjonsmakten i følge konvensjoner Norge hadde parafert hadde all makt. Norge inngikk avtale om total kapitulasjon 10.6.1940. I følge Haagkonvensjon IV angående lover og regler om landkrig av 18.10.1907, ratifisert av Norge 19.9.1910 står i artikkel 35,  kapitel IV at en inngått  kapitulasjon må respekteres samvittighetsfullt av begge parter. Kapitel V handler om våpenhviler. Uansett kapitulasjonsavtale gjelder Art. 42: Et område anses okkupert når det er under kontroll/autoriteten til den fiendtlige hær.  Art. 43. Den lovgivende makt er gått over til okkupasjonsmakten. Da Norge var okkupert, var altså makten gått over til okkupasjonsmakten og/eller den okkupasjonsmakten bemyndiget. I så fall var Regjeringen Nygaardsvold ikke lenger norsk regjering fra 10.6.1940.

4: Stortinget stemte over å avsette Kongen for resten av krigen. Med 92 mot 55 stemmer stemte de for å avsette Kongen. Da var også regjeringen avsatt.  September 1940

5: Grunnlovens §11 lyder : Kongen skal bo inden Riget og maa ikke uden Stortingets samtykke opholde sig udenfor Riget i længere end sex måneder ad gangen, med mindre han for sin Person vil have tabt Ret til Kronen. Kongen henviste til dette i sin tale fra London 3.7.1940. Ut fra dette var Kongen (og regjeringen) gått av 7. desember 1940.

I.C.Stridsklev